Messe for fred

Et højkirkeligt fællesskab
inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for drive et højkirkeligt gudstjeneste- og menighedsliv i den danske kirke. Vi håber på et tidspunkt at kunne etablere en højkirkelig valgmenighed benævnt "Sankt Ansgars Valgmenighed" inden for Folkekirkens rammer.

MESSE FOR FRED

 

Den liturgiske farve er violet. Gloria og trosbekendelsen bortfalder.

 

Introitus (Jes. Sir. 36,15-16)

Giv dem fred, som bier efter dig, og lad dine profeter findes sandrue! Bønhør, Herre, deres bøn, som ydmygelig beder til dig, efter Arons velsig­nelse over dit folk. (I Påsketiden: Halleluja, halleluja.)

Ps. 122,1 Jeg frydede mig, da de sagde til mig: * “Vi drager til Herrens hus!”­ V. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.


Dagens bøn

Gud, du, fra hvem hellige begæringer, rette planer og retfærdige gerninger stammer, giv disse tjenere den fred, som verden ikke kan give, for at tiderne, når vore hjer­ter er hengivne til dine bud og de opblæste fjender er udryddede med gru, må være fredelige ved din beskyttelse, ved vor Herre, Jesus ­­­­­­­­­­­­­Kristus, din Søn, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.


Lektie (2. Makk. ­1,1-5)
Til brødrene, jøderne i Egypten, fra brødrene, jøderne i Jerusalem og i Judæa, med hilsen og ønske om god fred. Måtte Gud vise eder godhed og huske på sin pagt med Abraham, Isak og Jakob, hans trofaste tjenere, og give eder alle hjerte til at ære ham og helhjertet og villigt at gøre hans vilje; måtte han åbne eders hjerte for sin lov og for buddene, og måtte han stifte fred og høre eders bønner, forlige sig med eder og ikke lade eder i stikken i en ond tid! 

 

Graduale (Ps. 122,6-7)
Bed om Jerusalems fred! Ro finde de, der elsker dig. V. Der råde fred på din mur, tryghed i dine borge. Halleluja, halleluja. V. Ps. ­­­147,12 Lovpris Herren, Jerusalem, pris, o Zion, din Gud. Halleluja.


Efter Septuagesima læses i stedet for Halleluja:

 

Tractus (Ps. 76,2-4)

Gud er kendt i Juda, hans navn er stort i Israel. V. I Salem er hans hytte, ­hans bolig er på Zion. V. Der brød han buens lyn, skjold og sværd og krigsværn.


I påsketiden læses i stedet:

 

Halleluja, halleluja. V. Ps. ­­­147,12 Lovpris Herren, Jerusalem, pris, o Zion, din Gud. 

Halleluja. V. Ps. 147,14 Dine lan­demærker giver han fred, mætter dig med hvedens fedme. Halleluja.


Evangelium (Joh. 20,19-23)
Da det nu var aften på den samme dag, den første dag i ugen, og dørene der, hvor disciplene opholdt sig, var lukkede af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem, og han siger til dem: "Fred være med eder!" Og som han sagde dette, viste han dem sine hænder og sin Side. Så blev disciplene glade, da de så Herren. Jesus sagde da atter til dem: "Fred være med eder! Ligesom Faderen har udsendt mig, således sender også jeg eder." Og da han havde sagt dette, åndede han på dem, og han siger til dem: "Modtag Helligånden! Hvem I forlader synderne, dem er de forladte, og hvem I nægter forladelse, dem er den nægtet."


Offertorium (Ps. ­135,3 & 6)

Pris Herren, thi god er Herren, lovsyng hans navn, thi lifligt er det. Herren gør alt, hvad han vil, i himlene og på jor­den. (I Påsketiden: Halleluja.)


Bøn over gaverne

Gud, du, som ikke lader det folk, som tror på dig, være oprørt ved ræds­ler, mod­tage dit hellige folks bønner og offer­gaver, for at freden fra din god­hed må lade os være sikre fra enhver fjende­­­­, ved vor Herre, Jesus ­­­­­Kristus, din Søn, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.


Communio (Joh. ­14,27)
Fred efterlader jeg eder, min fred giver jeg eder. (I Påsketiden: Halleluja.)


Bøn efter altergangen

Gud, du som stifter fred og i nåde elsker dem, som har villet leve, for at tjene dig, beskyt dine tilbedere mod alle bestormelser, for at vi, som stoler på din beskyttelse, ikke må frygte nogen fjendt­lige krigere, ved vor Herre, Jesus ­­­­­­­­­­Kristus, din Søn, som med dig lever og regerer i Helli­gånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.

Anden bøn efter altergangen
Almægtige, evige Gud, ærens konge, du, som er Herre over Himmel og jord, og som styrer og råder for alt, du, som er fredens Gud, fra hvem al fred og rolighed kommer, vi beder dig ydmygt, at du vil forlade os vore synder og nådig skænke os fred og enighed og bevare os fra krig og uenighed. Herre, stil al den strid, som er i verden, at vi rettelig må kunne tjene og frygte dig, dit hellige navn til lov og ære. Ved vor Herre Jesus, Søn, som med dig lever og regerer I Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.