Om SAF

Et fællesskab inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for at drive et højkirkeligt gudstjeneste- og menighedsliv i den danske kirke.

Om SAF


”Sankt Ansgar Fællesskabet” (SAF) blev stiftet på Kristi Legems Fest torsdag den 7. juni 2012. Det er en gruppe medlemmer af den danske folkekirke, primært i København, men også i resten af Danmark. Fællesskabets formål er med udgangspunkt i arbejdsgrundlaget for Fællesskabet Kirkelig Fornyelse (FKF) at virke for etableringen af en højkirkelig valgmenighed benævnt ”Sankt Ansgars Valgmenighed” inden for folkekirken. (Kirkelig Fornyelses arbejdsgrundlag).


Vi har valgt at kalde os ved Sankt Ansgars navn, fordi han er Danmarks apostel og tilhører den udelte kirkes tid. Han æres som helgen i både øst og vest og repræsenterer for os den kristne tro i hele dens fylde. Vi ønsker, at kalde den danske folkekirke og dens medlemmer tilbage til den sande og rette kristne tro, som den hellige Ansgar forkyndte, da han første gang bragte det glædelige budskab om Jesus og frelsen til Danmark.


Først og fremmest ønsker vi at udleve det kristne menighedsliv i tro, lære, ordninger og gudstjeneste i overensstemmelse med den tro, som Sankt Ansgar forkyndte. Vi ønsker, at fastholde den tro, som én gang for alle er blevet overdraget de hellige (Jf. Judasbrev vers 3) og som er blevet troet og fastholdt af alle kristne alle steder og til alle tider, idet vi med glæde fastholder vor lutherske og evangeliske arv. Vi ønsker at leve et menighedsliv i overensstemmelse med klassisk, almindelig og rettroende kristendom til pris for Guds navn og til frelse for vore sjæle. Dette finder vi, at vi bedst vil kunne gøre inden for rammerne af et højkirkeligt valgmenighedsfællesskab.


Ansgars Fællesskabet har en foreløbig karakter. Vi håber og ønsker snarest muligt, når vi har nok medlemmer og et stabilt gudstjeneste- og menighedsliv, at kunne overgå til en officiel valgmenighedsdannelse. Ifølge valgmenighedsloven skal der mindst 50 medlemmer af folkekirken til for at danne en valgmenighed. Ansgars Fællesskabet er den foreningsmæssige ramme om det allerede eksisterende menighedsliv, der snarest muligt skal søges videreført inden for rammerne af Sankt Ansgars Valgmenighed.


Selvom vi altså endnu ikke udgør en valgmenighed efter lovens bogstav, så betragter vi os allerede som et menighedsfællesskab i praksis. Vi arbejder inden for folkekirken og dens ordninger og med folkekirkens bekendelsesskrifter som grundlag for vort kirkelige arbejde. De af os påtænkte søndagsgudstjenester vil følge de i folkekirken år 1992 autoriserede gudstjenestebøger.


Indtil vi kan danne en valgmenighed, vil vi samles til gudstjeneste og bøn, samt til sociale aktiviteter og udføre diakonalt arbejde, så ofte som og i så vid udstrækning det er os muligt. Det er vanskeligt at sige noget præcist om tidshorisonten for dannelsen af en valgmenighed, men vi håber med Guds hjælp at kunne danne valgmenighed indenfor en periode på maksimalt to år.


Den valgmenighed, som vi ønsker at danne vil have sit hjemsted i København, men medlemmer af folkekirken i hele landet vil kunne tilslutte sig valgmenigheden. Den præst, som vil blive valgt til at lede valgmenighedens arbejde, vil derfor kunne fejre gudstjeneste og forestå kirkelige handlinger og yde sjælesorg overfor medlemmer over hele landet.


De fremtidige kirkelige arrangementer indenfor Ansgars Fællesskabet vil indtil videre foregå i Kingos Kirke Bragesgade 35, 2200 København N. I første omgang vil man samles en tirsdag om måneden, men der arbejdes på at holde yderligere arrangementer – gerne om søndagen. Medlemmer i hovedstaden opfordres desuden til at løse sognebånd til Jens Christian Raabjerg Larsen i Kingos Kirke og støtte op om denne præsts gudstjenester og kirkelige arbejde.


Ansgars Fællesskabet arbejder med udgangspunkt i Fællesskabet Kirkelig Fornyelses arbejdsgrundlag (se nedenfor) og der er en stor grad af personsammenfald mellem de to fællesskaber. Kirkelig Fornyelses bestyrelse og generalkapitel har desuden besluttet på alle måder at støtte op omkring Ansgars Fællesskabets arbejde. De to fællesskaber er dog ikke identiske. Derfor vil man fx udmærket kunne være medlem af Ansgars Fællesskabet uden at være medlem af Kirkelig Fornyelse og man vil også skulle betale kontingent begge steder, hvis man er medlemme begge steder. Kontingentet for medlemskab af Ansgars Fællesskabet er fastsat til 250 kr. om året. Dette kontingent vil ubeskåret gå til drift af fællesskabets arbejde, herunder til dækning af rejseudgifter for de præster, som vi vil bede forestå gudstjenesterne.


Alle, som ønsker at støtte op om fælleskabets arbejde med at danne en højkirkelig valgmenighed i Danmark, er hjerteligt velkomne til at melde sig ind i fælleskabet. Man er også velkommen til at melde sig ind i Ansgars Fællesskabet, selvom man ikke til sin tid måtte ønske at melde sig ind i valgmenigheden, når denne måtte blive dannet. Det er således muligt at betragte sig som støttemedlem af fællesskabet.